Make your own free website on Tripod.com

ชื่อ : นางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
590-4373

นางสาววิสุทธิ์ ฉายยะ เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางสุชาดา เสมใจดี เจ้าพนักงานพัสดุ 4
นางจรัญญา สะเริญรัมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4
นางสาวเฉิดโฉม หอมอุดม เจ้าพนักงานธุรการ 2
นางสาวดุษฎี นาครักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ 2
นางสาวขวัญตา บัวเทศ พนักงานเยี่ยมบ้าน
นางสาวพรพิศ มีเชาว์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
นางจิรา มิลาวรรณ์ คนงาน
นางเปรมจิตร สรจิตต์ นักการภารโรง
นายสมพงษ์ ทับทิม ช่างเจาะ
นายทนงศักดิ์ นาเมืองจันทร์ ผู้ช่วยช่างเจาะ
นายอวยชัย เมล็ดแตง ผู้ช่วยช่างเจาะ
นายเดชา สถิตานนท์ พนักงานขับรถยนต์
นายสุรจิตร อ่ำทิม พนักงานขับรถยนต์
นายสำเริง ฉิมพัด พนักงานขับรถยนต์
นายสถิตย์ แสนชา พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานสารบรรณและงานธุรการ

 1. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ-บันทึก ภายใน-ภายนอก กรมอนามัย ติดตามประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ
 2. จัดส่งหนังสือแจ้ง ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร
 3. รวบรวมหนังสือ บันทึก และเอกสารเผยแพร่ทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับ การปรับระดับ ย้าย เลื่อน โอน ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของส่วนกลาง และะศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับสิทธิ ในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับชั้นต่าง ๆ
 3. ตรวจสอบวันลา สาย ขาด ของเจ้าหน้าที่
 4. ดำเนินการ ขอทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในส่วนกลาง และะศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12

งานการเงินและงานงบประมาณ

 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด ทั้งในส่วนกลาง และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12
 2. แจ้งผล การอนุมัติเงินประจำงวด หมวดรายจ่ายต่าง ๆ แก่ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12
 3. ควบคุม การใช้จ่าย เงินประจำงวด ของกองประปาชนบท และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12
 4. ตรวจสอบ รายละเอียด การเบิกจ่ายเงินหมวดรายจ่ายต่าง ๆ
 5. เบิกจ่าย เงินงบประมาณ หมวดงบกลาง เงินเดือน และค่าจ้างประจำ
 6. ทำเรื่อง โอนเปลี่ยนแปลง รายการเงินประจำงวด
 7. ขออนุมัติ การใช้เงินเหลือจ่ายเงินประจำงวด

งานพัสดุและยานพาหนะ

 1. ขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 2. ควบคุม การรับ-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองประปาชนบท อย่างประหยัด
 3. ควบคุม การใช้รถยนต์ของกองประปาชนบท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 4. ควบคุมการซ่อมแซม โอน ย้าย บริจาค วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด

งานพิมพ์

พิมพ์งาน หนังสือ บันทึก รายงานการประชุม เอกสารต่าง ๆ และงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ