Make your own free website on Tripod.com

ชื่อ : นายวิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ว
590-4370

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว
นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์ นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว
นางนริศรา วิริยะโยธิน นายช่างโยธา 5
นายจรัญ อารี นายช่างโยธา 4
นายกษิดิศ โททอง วิศวกร 3
นายชุมพร พูลเพิ่ม ช่างโยธา 1
นางสาวชฎาภรณ์ มะหลัด ช่างโยธา 1
นายวุฒิ โฉมงาม ผู้ช่วยช่างเจาะ

  1. ดำเนินการปรับปรุงแบบแปลน โครงสร้างทุกส่วนของระบบประปา และนำมาคำนวณราคากลางเพื่อนำไปกำหนดงบประมาณการก่อสร้างระบบประปารูปแบบต่าง ๆ
  2. เปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงสร้างระบบประปารูปแบบต่าง ๆ จากแบบไขมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Autocad (สามารถ Down Load ได้ที่เมนู)