Make your own free website on Tripod.com

Browser ของท่านไม่สนับสนุนการใช้ภาษา JAVA สามารถ Download ได้ที่
http://www.microsoft.com/java/vm/vmdownload.htm

กองประปาชนบท มีหน้าที่ดำเนินการ จัดหาน้ำสะอาด ให้แก่ประชาชน ในชนบท โดยเน้นหนัก ในหมู่บ้านที่มีประชากรไม่เกิน 2,000 คน ด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ของประชาชนในชนบท โดยรับผิดชอบงาน ที่สำคัญ ได้แก่

1. การจัดหาแหล่งน้ำ ให้แก่ประชาชน ในชนบท โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก การเน้นหนักให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และดูแลรักษา เครื่องสูบน้ำมือโยก ด้วยตนเอง ซึ่งมีการอบรม ผู้ดูแลบ่อน้ำบาดาล

2. การออกแบบ ปรับปรุง เครื่องสูบน้ำมือโยก แบบอนามัย 608 ให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา และเป็นต้นแบบ ในการพัฒนา เครื่องสูบน้ำมือโยก แบบมาตรฐาน ของประเทศไทย

3. การก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่, กลาง และเล็ก โดยมอบให้ ประชาชนผู้ใช้น้ำ (กลุ่มผู้ใช้น้ำ) จัดตั้ง คณะกรรมการ ประปาหมู่บ้าน / ผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน บริหารกิจการ ประปาหมู่บ้าน โดย ประชาชนในหมู่บ้าน ในรูปแบบ "กองทุนประปาหมู่บ้าน" เป็นการลดภาระ ของทางราชการ ในการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

4. การออกแบบระบบประปา ให้แก่ สถานบริการสาธารณสุข
4.1 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
4.2 โรงพยาบาลชุมชน
4.3 สถานีอนามัยขนาดใหญ่
4.4 สถานบริการสาธารณสุข อื่น ๆ ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ และขอความช่วยเหลือมา


สถานที่ติดต่อ กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร (02) 590-4360-75 โทรสาร (02) 591-8184, 591-5160

Download โปรแกรม Internet Exploer รุ่นล่าสุด Download โปรแกรม Netscape Navigator รุ่นล่าสุด