Make your own free website on Tripod.com
ระบบประปาผิวดิน
 • แหล่งน้ำดิบที่ใช้ : น้ำผิวดิน เช่น น้ำจากแม่น้ำ, ลำคลอง, อ่างเก็บน้ำที่มีน้ำไหลเข้าทดแทน เป็นต้น
 • ของพื้นที่ก่อสร้างระบบฯ โดยประมาณ 20 x 20 ตารางเมตร
 • ความสามารถในการผลิตน้ำ = 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • ค่าก่อสร้าง = 2,700,000 บาท
 • สามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำได้ครอบคลุม 120 - 300 หลังคาเรือน
 • ส่วนประกอบที่สำคัญ

  1. โรงสูบน้ำดิบ ซึ่งภายในจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (Centrifugal pump ) ทำหน้าที่สูบน้ำดิบเข้าสู่ระบบ สำหรับการผลิตน้ำประปาต่อไป
  2. ถังกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งจะประกอบ ไปด้วย ถังตกตะกอน และถังกรอง โดยเมื่อน้ำดิบ ผ่านเข้าสู่ระบบ ถังกรอง จะมีการเติม สารส้ม เพื่อให้ตะกอน รวมตัว จับเป็นก้อน และตกตะกอน ในถังตกตะกอน ส่วนน้ำที่ได้รับ การปรับปรุงคุณภาพ ในขั้นต้นแล้ว จะผ่านเข้าสู่ ถังกรองน้ำ ซึ่งเป็น ระบบกรองเร็ว เพื่อกรองตะกอนขนาดเล็ก ที่ไม่ตกในช่วงที่น้ำ ผ่านถังตกตะกอน ทำให้น้ำมีความใสสะอาดมากขึ้น
  3. ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร มีหน้าที่เก็บสำรองน้ำ ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว (น้ำดี)
  4. โรงสูบน้ำดี ซึ่งภายในติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (Centrifugal pump ) ทำหน้าที่สูบน้ำ ที่ผ่านการ ปรับปรุงคุณภาพแล้ว (จากถังน้ำใส) ขึ้นสู่หอถังสูง เพื่อการให้บริการ แจกจ่าย แก่ประชาชน ผู้ใช้น้ำต่อไป และ ในระหว่างนี้ จะทำการเติม สารละลายคลอรีน เพื่อการฆ่าเชื้อโรค ที่อาจปนเปื้อน มากับน้ำ เพื่อให้เป็น "น้ำประปา" ที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่ การอุปโภค-บริโภคต่อไป
  5. หอถังสูง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่ เพิ่มแรงดันน้ำ ให้สามารถไหล ไปตามเส้นท่อ สู่ประชาชนผู้ใช้น้ำ

  โรงสูบน้ำดิบ

  ระบบกรองน้ำผิวดิน

  ถังน้ำใส

  โรงสูบน้ำดี

  หอถังสูง