Make your own free website on Tripod.com
วารสารทางช้างเผือก

วารสารทางช้างเผือก เป็นวารสารราย 3 เดือน จัดพิมพ์โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย เป็นวารสารทางดาราศาสตร์ฉบับเดียวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ปรากฏการณ์ และบทความทางดาราศาสตร์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

วารสารทางช้างเผือกนี้จัดพิมพ์และส่งให้กับสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทยเป็นหลัก มีการวางจำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และที่ร้านสเปกตรัม ชั้นล่าง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ข้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วารสารทางช้างเผือก เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะส่งบทความ รายงาน รูปถ่าย การสังเกตการณ์ท้องฟ้าต่าง ๆ ลงมายังวารสาร ท่านสามารถส่งผลงานของท่านมาได้ ที่ บรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก อ.นิพนธ์ ทรายเพชร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaiastro@inet.co.th หรือทางไปรษณีย์ธรรมดาที่ บรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 หรือที่ วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ฉบับปัจจุบัน
(ตุลาคม - ธันวาคม 2541)

[ มกราคม - มีนาคม 2542 ]
[ มกราคม - มีนาคม 2541 ] [ เมษายน - มิถุนายน 2541 ] [ กรกฎาคม - กันยายน 2541 ] [ ตุลาคม - ธันวาคม 2541 ]
[ มกราคม - มีนาคม 2540 ] [ เมษายน - มิถุนายน 2540 ] [ กรกฎาคม - กันยายน 2540 ] [ ตุลาคม - ธันวาคม 2540 ]
[ มกราคม - มีนาคม 2539 ] [ เมษายน - มิถุนายน 2539 ] [ กรกฎาคม - กันยายน 2539 ] [ ตุลาคม - ธันวาคม 2539 ]
[ มกราคม - มีนาคม 2538 ] [ เมษายน - มิถุนายน 2538 ] [ กรกฎาคม - ธันวาคม 2538 ]


การสั่งซื้อวารสารทางช้างเผือก

ส่งธนาณัติ ในนามสมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ ฯ สั่งจ่ายป.ณ.สันติสุข ราคาเล่มละ 30 บาท (ยกเว้นฉบับ กรกฎาคม-ธันวาคม 2538 ราคา 40 บาท) บวกค่าส่ง 10 บาท

ตุลาคม - ธันวาคม 2541

บทความ * ท้องฟ้าจำลองกลางแจ้ง : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ฝนดาวตกลีโอนิดส์ 1998 : วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
 * เมื่อ CH = ค. : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * เมื่อดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีอยู่ใกล้กันบนฟ้า : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * Magneta ดาวฤกษ์ผู้ทรงพลัง : รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
 * แผนที่ฟ้า คุ้มค่าจริง ๆ : นิพนธ์ ทรายเพชร


กรกฎาคม - กันยายน 2541

บทความ * ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2541 : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี คืนวันที่ 31 ตุลาคม 2541 : วรเชษฐ์ บุญปลอด
 * รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ก้อนหินผู้พิฆาต : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ดาวหางชนโลกตลอดเวลาจริงหรือ? : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * สุริยุปราคาวงแหวน 22 สิงหาคม 2541 : สุพจน์ นิธินันทน์
 * รายงานการสังเกตการณ์ สุริยุปราคาวงแหวน 22 สิงหาคม จากมะละกา มาเลเซีย : วิษณุ เอื้อชูเกียรติ
 * นักวิจัยฝุ่น (ดาวอังคาร) : สมพร พลากรกุล


เมษายน - มิถุนายน 2541

บทความ * ปรากฏการณ์บังกัน : สาลิน วิรบุตร์
 * ดวงจันทร์บังดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ยานกาลิเลโอสำรวจดาวพฤหัสบดี : สาลิน วิรบุตร์
 * สุดขอบโลกสุดขอบเอกภพ : ยุพา วานิชชัย
 * วิวัฒนาการของดวงดาว : พหล จิตติยศรา
 * รู้จักกับแคตาล็อกคาลด์เวลล์ : วิมุติ วสะหลาย


มกราคม - มีนาคม 2541

บทความ * ปฏิทินสมาคมดาราศาสตร์ไทยปี พ.ศ.2541 :
 * ตารางการแสดงของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ :
 * การบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์และอวกาศ :
 * ดวงอาทิตย์ในปี 2541 :
 * นาฬิกาแดดกระดาษ : สุพจน์ นิธินันทน์
 * ตะวันอ้อมข้าว : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * กลับไปสำรวจดวงจันทร์กันอีกครั้งกับยานอวกาศลูนาร์พรอสเปกเตอร์ : สาลิน วิรบุตร์
 * รูปลักษณ์ของดวงจันทร์ในปี พ.ศ.2541 :
 * ปฏิทินดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์น้อยในปี พ.ศ. 2541 :
 * เทคนิคการถ่ายภาพดวงจันทร์บังดาวเสาร์ : วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
 * อุปราคาในปี 2541 : บก.
 * ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ดาวเคราะห์ : บก.
 * ปฏิทินปรากฏการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งดาวเคระห์ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2541 : บก.


ตุลาคม - ธันวาคม 2540

บทความ * ไปดูจันทรุปราคาเต็มดวง 16 กันยายน 2540 : พรชัย อมรศรีจิรทร
 * ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ 15 ตุลาคม 2540 : วรเชษฐ์ บุญปลอด
 * ยานอวกาศแคสสินีพร้อมหัวสำรวจไฮเกนส์เดินทางสู่ดาวเสาร์ : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ลีโอนิดส์ ราชาแห่งฝนดาวตก : วรเชษฐ์ บุญปลอด
 * ดาวหางกับความเชื่อของมนุษย์ : สาลิน วิรบุตร์
 * เมื่อดาวเคราะห์มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน : นิพนธ์ ทรายเพชร


กรกฎาคม - กันยายน 2540

บทความ * กิจกรรมทางดาราศาสตร์ของสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช : อำนวย น้อยผา
 * ฆาตกรรมบนทางช้างเผือก : ร.ศ. ยุพา วานิชชัย
 * ดาราศาสตร์กับแสตมป์ : สุวิชา ครุฑานุช
 * รวมภาพดาวหางเฮล-บอพพ์: กองบรรณาธิการ
 * เอกภพกับมนุษย์: ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
 * การสังเกตดาวตกและฝนอุกกาบาต : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ถามตอบ-ปัญหาดาราศาสตร์: นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ข้อเสนอแนะ การพัฒนาสมาคมดาราศาสตร์ไทย (ตอนจบ) : พิชิต อิทธิศานต์


เมษายน - มิถุนายน 2540

บทความ * ชีวิต ในอวกาศ : สาลิน วิรบุตร์
 * ข้อสนับสนุนถึงการมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร : วิมุติ วสะหลาย
 * มนุษย์บุกดาวอังคาร สำรวจดาวอังคารกับยานยนต์ 6 ล้อ : สาลิน วิรบุตร์
 * อุกกาบาต(Meteor) : ธัญญา นาวีสิทธิ์
 * ดาวตกและฝนอุกกาบาต : สมพร พลากรกุล
 * วิธีการดูดาว : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * การบันทึกเมื่อดูดาวบนฟ้า : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ : พรชัย อมรศรีจิรทร
 * ข้อเสนอแนะ การพัฒนาสมาคมดาราศาสตร์ไทย : พิชิต อิทธิศานต์


มกราคม - มีนาคม 2540

บทความ * ตำแหน่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ในปี พ.ศ.2540 : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * สุริยุปราคา จันทรุปราคา ปี 2540 : สาลิน วิรบุตร์
 * สู่อวกาศ : รศ.ยุพา วานิชชัย
 * ตามล่าหาน้ำบนดวงจันทร์ : วิมุติ วสะหลาย
 * ปฏิทินจันทรคติแบบนิรันดร์กาล : ลอย ชุนพงษ์ทอง
 * เรียนรู้ความสว่างของดาว : ผศ.พหล จิตติยศรา
 * จดหมายเหตุวงแหวนดาวเสาร์ : วิมุติ วสะหลาย
 * สารพันปัญหาเกี่ยวกับวงแหวนดาวเสาร์ : วิมุติ วสะหลาย
 * วิธีตรวจสอบกล้องสองตาก่อนซื้อ : พิชิต อิทธิศานต์


ตุลาคม - ธันวาคม 2539

บทความ * การสำรวจความลึกลับของสิ่งมีชีวิต กำเนิดและอวสารของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกและดาวอังคาร: นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยท้องฟ้าจำลอง : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ก่อนซื้อกล้องสองตา (ตอนที่ 1) : พิชิต อิทธิศานต์
 * มกุฏคีรีวัน สุดขอบฟ้าพสุธา ฟ้าใส ใจสงบ 10-12 สิงหาคม 2539 : พิชิต อิทธิศานต์


กรกฎาคม - กันยายน 2539

บทความ * คณะกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ สมัยที่ 8 : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ดาราศาสตร์กับอินเตอร์เนท (ภาค 3) : รวิศ ทัศคร
 * วันสำคัญทางดาราศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * สังเกตดาวหางไฮยากุตาเกะ : ศ.ดร.ระวี ภาวิไล, พงศ์สนิท สนิทวงค์ ณ อยุทธยา
 * วิธีสังเกตดาวหาง : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * หุ่นจำลองจำลองและตำแหน่งของดาวหางเฮล-บอพพ์ : สุพจน์ นิธินันทน์
 * เจมินกา ซูเปอร์โนวาที่สว่างที่สุด : วิมุติ วสะหลาย


เมษายน - มิถุนายน 2539

บทความ * แนะนำหอดูดาวเกิดแก้ว จังหวัตกาญจนบุรี : สาลิน วิรบุตร์
 * งานวิจัยทางดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
 * ปราสาทพนมรุ้ง สิ่งมหรรศจรรย์หรือความบังเอิญ? : ลอย ชุนพงค์ทอง
 * ดวงอาทิตย์ในอนาคต : ผศ.พหล จิตติยศรา
 * ดาราศาสตร์กับอินเตอร์เนท (ภาค 2) : รวิศ ทัศคร
 * ดาราศาสตร์กับแสตมป์ : พรชัย อมรศรีจิรทร
 * หัวใจจักรวาลของพี่แสง : พิชิต อิทธิศานต์
 * แฟ้มสมาชิก : สุพจน์ นิธินันท์


มกราคม - มีนาคม 2539

บทความ * ดูดาวกลางกรุง 24 กุมภาพันธ์ 2539 : สาลิน วิรบุตร์
 * พระพุทธเจ้าเกิดวันอะไร? : ลอย ชุนพงษ์ทอง
 * โครงการสำรวจดวงจันทร์ของ European Space Observatory: นิพนธ์ ทรายเพชร
 * แบบจำลองของดาวหางไฮยากุตาเกะ : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * ค้นพบ EGG ในเนบิวลานกอินทรี : วิษณุ เอื้อชูเกียร์ติ
 * กาลิเลโอถึงเป้าหมาย : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * สโตนเฮนจน์ : นพพร มานพพงษ์
 * ดาวเคราะห์ในปี 2539 : สุพจน์ นิธินันท์
 * ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจในปี 2539 : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * When should I buy a telescope? : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * 1996 Sky Almanac : สุพจน์ นิธินันท์
 * Astronet (part I) : รวิศ ทัศคร


กรกฎาคม - ธันวาคม 2538

บทความ * ดาราศาสตร์สัญจรภาคพิเศษ ตามเสด็จสังเกตสุริยุปราคา 24 ตุลาคม 2538 : วิมุติ วสะหลาย
 * การสังเกตสุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538 ที่ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร : วรเชษฐ์ บุญปลอด ดร.เดวิด รูฟโฟโล
 * สังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538 ของ ม.ศิลปากร ณ จ.นครสวรรค์ : รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย
 * ภาพสุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538 จากชมรมถ่ายภาพ จ.ขอนแก่น : ผศ.ผหล จิตติยศรา
 * รายงานบันทึกปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538 :อมรรัตน์ กุลสุจริต
 * สรรพคราสครั้งสุดท้ายแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของประเทศไทย : อารี สวัสดี
 * ข้อมูลใหม่ของดวงจันทร์ จากยานอวกาศคลีเมนไตน์ : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * รำลึกถึง ม.ล.ปิ่น มาลากุล : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * จัดค่ายนักดาราศาสตร์ในอนาคตรุ่นสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย 24 ตุลาคม 2538 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : นพพร มานพพงศ์
 * การประชุมนานาชาติทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย เรื่องการพัฒนางานวิจัยด้านดาวคู่ในปัจจุบัน : รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
 * ค่ายเยาวชนอวกาศ : นิพนธ์ ทรายเพชร
 * แผนที่ฟ้าแบบใหม่ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย : พรชัย อมรศรีจิรทร


ตุลาคม - ธันวาคม 2532

บทความ * "สมเด็จย่ากับดาราศาสตร์" : สาลิน วิรบุตร์
 * อาทิตย์เที่ยงคืนที่อิวาโล : น.อ.น.พ.วิเศริฐ วิริยะวิทย์ ร.น.
 * อาทิตย์เที่ยงวัน : สาลิน วิรบุตร์
 * เทกไทต์ วัตถุประหลาดที่ไม่รู้จัก : กระจ่าง ธรรมวีระพงษ์
 * รู้จัก MMU พอสังเขป :
 * ภารกิจในอวกาศ : เฉลิมพงษ์ แย้มเอิบสิน
 * ดาวเทียมทางการทหาร : ดาวอังคาร
 * กลุ่มดาวคันชั่ง : สุพจน์ นิธินันทน์


5 ตุลาคม 2541
[หน้าแรก]
วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)