Make your own free website on Tripod.com

Virus Computer
นายวิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง นักวิชาการสุขาภิบาล 8

ปัจจุบัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ได้มีการแพร่ระบาด ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกองประปาชนบท ได้มีการตรวจสอบพบแฟ้มที่มี Virus สูงสุด 21 แฟ้ม ในเครื่องเดียว ได้ทำการฆ่าแล้ว แต่พบอีกในเครื่องต่าง ๆ ของกองฯ ที่พบคือ Virus ที่เป็น Word Macro ชื่อ Cap_A , Cap_Z ในครั้งแรกฆ่าได้แล้ว แต่ถ้าไปกินที่ Normal.dot แล้วจะเกิดได้อีก ฆ่ายาก และ Virus ที่พบอยู่ในโปรแกรม Excel ชื่อ Excel Macro Laroux_A ได้ Load โปรแกรมฆ่าไวรัสจาก Internet ลักษณะการทำงานจะเช็คทุกครั้งที่เรียกใช้โปรแกรมทำงาน และเช็คจากแผ่นที่นำเข้าเครื่องคอมฯ มี 3 โปรแกรม คือ McAfee Scan, Tbav และ Pc-cilin โปรแกรม McAfee Scan ไม่ควรใช้เพราะยังพบไวรัสในเครื่องที่มีโปรแกรมนี้ ได้พยายามปรับ Setting ของการฆ่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้ขอฝากข้อแนะนำเบื้องต้นในการใช้เครื่องคอมฯ ว่า
  1. ในการทำงานแต่ละครั้ง หากพบว่าโปรแกรมฆ่าไวรัสเริ่มทำงาน คือ มีเมนูขึ้นที่หน้าจอว่าพบVirus และมีช่องคำสั่ง Clea, Kill, Rename อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้ใช้คำสั่ง Clean หรือ Kill เพื่อฆ่าVirus ตัวนั้นด้วย อย่าข้ามไป
  2. ในโปรแกรม Word ให้ Set ที่ Toolbar เครื่องมือ ---> ตัวเลือก ---> บันทึก และกาที่ช่อง เตือนเมื่อจะบันทึก Normal.dot
  3. การบันทึกงานแต่ละงาน ถ้ามีจำนวนมาก ควรบันทึกเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่ควรรวมหลาย ๆ เรื่องไว้ในแฟ้มเดียวกัน เพราะเมื่อ Virus เข้าที่แฟ้มใดแฟ้มหนึ่งจะกินเฉพาะแฟ้มนั้น ๆ ข้อมูลอื่น ๆ จะได้ไม่ถูกกินหมด
  4. การนำแผ่นดิสก์มาใช้งาน ควรทำการตรวจเช็ค Virus ก่อนทุกครั้ง
  5. ทำการ Backup ข้อมูลที่มีความสำคัญมากไว้ในดิสก์บ้าง

AntiVirus Website
นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี นักวิชาการสาธารณสุข 6