Make your own free website on Tripod.com
ข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว
เจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติงาน
แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่
เจ้าหน้าที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลากร
ศึกษา อบรม ดูงาน
คำสั่งกระทรวง