Make your own free website on Tripod.com

เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการเพิ่ม

- นายสมบูรณ์ จุลกระเศียร ตำแหน่งช่างปูน ประจำกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

- นายกริชเพชร เดชโยธิน ตำแหน่งช่างโยธา 1 ประจำกลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการและบำรุงรักษา