Make your own free website on Tripod.com
ส่วนกลาง
1 นายชัยรัตน์ หินทอง จากตำแหน่ง วิศวกร 7 เป็น 8 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่
2 นางสาวจิตติมา เวชวิรุฬห์ จากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน 5 เป็น 6ว โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2540
3 นางชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ จากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน 5 เป็น 6ว โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2540
4 นางสุชาดา เสมใจดี จากตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เป็น 4 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540
5 นางจรัญญา สะเริญรัมย์ จากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี 3 เป็น ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540

ศว.เขต เลื่อนจากตำแหน่งวิศวกร 7 เป็นวิศวกร 8ว ดังนี้

1 นายชุมพร ยุวรี ศว.เขต 5 นครราชสีมา
2 นายเฉลียว ลีสง่า ศว.เขต 6 ขอนแก่น
3 นายฉัตรชัย พิทักษ์วงศ์โรจน์ ศว.เขต 7 อุบลราชธานี
4 นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ ศว.เขต 8 นครสวรรค์
5 นายกิตติ จุติวิโรจน์ ศว.เขต 12 สงขลา