Make your own free website on Tripod.com
เจ้าหน้าที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ปีงบประมาณ 2542

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งเดิม
ตำแหน่งใหม่
1. นายพอจิตต์ ขันทองนายช่างโยธา 3นายช่างโยธา 4
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ได้รับการพิจารณา 2 ขั้น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองประปาชนบท
2. นางรัตนา วงษ์หิรัญชัยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
3. นายวิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสงนักวิชาการสุขาภิบาล 8ว
4. นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
5. นายพอจิตต์ ขันทองนายช่างโยธา 3

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ได้รับการพิจารณา 1 ขั้นครึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายจักรกฤษ บัวเทศช่างยนต์
2. นายวุฒิ โฉมงามผู้ช่วยช่างเจาะ
3. นายสมชาย ยิ่งผลผู้ช่วยช่างเจาะ
4. นางสาวขวัญตา บัวเทศพนักงานเยี่ยมบ้าน
5. นางจิรา มิลาวรรณ์คนงาน
6. นางสาวพรพิศ มีเชาว์ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย