Make your own free website on Tripod.com
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2540
1. คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 898/2540 ให้ข้าราชการคือ นายวิจักร อากัปกิริยา ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร 8) กรมอนามัย ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 254
2. คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุขที่ 879/2540 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.1 นายยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ (นักวิชาการสาธารณสุข 9) กรมอนามัย โอนเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านต่างประเทศ) (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2540
3. คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุขที่ 880/2540 ย้ายข้าราชการ คือ นางศิริพร กัญชนะ นายแพทย์ 9 ส่วนอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
4. คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุขที่ 919/2540 มอบอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือ ดำเนินการอื่น ที่ปลัดกระทรวงฯ พึงปฏิบัติ ให้รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทนดังนี้
4.1 นายธวัช สุนทราจารย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ในส่วนราชการกรมอนามัย
4.2 นายวินัย วิริยกิจจา ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ในส่วนราชการกรมควบคุมโรคติดต่อ
4.3 นายภักดี โพธิศิริ ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ในส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.4 นายเดชวัณณ ผาติสุวัณณ ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ในส่วนราชการกรมสุขภาพจิต
4.5 นายเรวัต วิศรุตเวช ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ในส่วนราชการกรมการแพทย์
5. สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งว่ากรมขนส่งทางบกได้กำหนดประเภทของรถยนต์และแบบของเข็มขัดนิรภัย โดยรถยนต์ต้องมีเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ติดตั้งไว้สำหรับผู้ขับรถและผู้นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกคั