Make your own free website on Tripod.com
การเขียนข้อวิจัยทางสังคมศาสตร์
อบรมวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2541
- นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ
การเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
อบรมวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2540
- นางเทวารักษา เครือคล้าย
ทั้ง 2 โครงการนี้ต้องรอคำตอบจากสภาวิจัยแห่งชาติก่อน
การอบรมภาษาอังกฤษ
การอบรมแบบเข้ม
อบรมวันที่ 6 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2541 (เฉพาะวันเสาร์)
- นางสาวกนิษฐา ไทยอุดม
การอบรมพูดและฟังภาษาอังกฤษ
อบรมวันที่ 31 มกราคม - 21 มีนาคม 2541 (เฉพาะวันเสาร์)
- นางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์
- นางนริศรา วิริยะโยธิน
- นายพอจิตต์ ขันทอง
- นายวิเชียร ไข่มุกข์