3. เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา มาดูงานวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ประมาณ 18 คน ที่กองประปาชนบท และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1 นนทบุรี โดยจะไปดูงานระบบประปาหมู่บ้านที่จังหวัดปทุมธานี
Make your own free website on Tripod.com