Make your own free website on Tripod.com
เป้าหมายระบบประปาหมู่บ้านปี 2541
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 5 นครราชสีมา

จังหวัด ผิวดินใหญ่ ผิวดิน บาดาลใหญ่ บาดาลกลาง เป้ารวม
นครราชสีมา 6 21 1 - 28
ชัยภูมิ 1 15 1 - 17
บุรีรัมย์ 1 20 - - 21
สุรินทร์ 1 25 1 - 27
มหาสารคาม 1 16 1 - 18
รวม 10 97 4 - 111