Make your own free website on Tripod.com
เป้าหมายระบบประปาหมู่บ้านปี 2541
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ขอนแก่น

จังหวัด ผิวดินใหญ่ ผิวดิน บาดาลใหญ่ บาดาลกลาง เป้ารวม
ขอนแก่น 8 30 3 1 42
เลย 1 5 3 - 9
สกลนคร 4 4 6 3 17
หนองคาย 5 9 - - 14
อุดรธานี 6 17 6 3 32
หนองบัวลำภู - 5 1 - 6
กาฬสินธุ์ 2 9 1 - 12
รวม 26 79 20 7 132