Make your own free website on Tripod.com
เป้าหมายระบบประปาหมู่บ้านปี 2541
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 7 อุบลราชธานี

จังหวัด ผิวดินใหญ่ ผิวดิน บาดาลใหญ่ บาดาลกลาง เป้ารวม
อุบลราชธานี 8 14 - - 22
นครพนม - 4 12 - 16
ร้อยเอ็ด 2 7 14 2 25
มุกดาหาร - 7 - - 7
ศรีสะเกษ 4 11 - - 15
ยโสธร 1 2 5 - 8
อำนาจเจริญ - - 3 - 3
รวม 15 45 34 2 96