Make your own free website on Tripod.com
เป้าหมายระบบประปาหมู่บ้านปี 2541
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 10 ลำปาง

จังหวัด ผิวดินใหญ่ ผิวดิน บาดาลใหญ่ บาดาลกลาง เป้ารวม
ลำปาง - - - - -
เชียงใหม่ - - - - -
เชียงราย - - - - -
พะเยา - - - - -
ลำพูน - - - - -
แม่ฮ่องสอน - - - - -
รวม - - - - -