Make your own free website on Tripod.com
งบประมาณโครงการเร่งรัดการขยาย
ระบบประปาหมู่บ้านปี 2541

ระบบประปา เป้าหมาย ราคาต่อหน่วย รวม
1 .ระบบประปาผิวดิน 400 2,700,000 1,080,000,000
2. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 100 5,000,000 500,000,000
3. ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง 60 420,000 25,200,000
4. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ 305 1,900,000 579,500,000
5. ค่าควบคุมการก่อสร้าง
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่
100 47,400 4,740,000
รวม 865 - 2,189,440,000

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2540โดย กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล