Make your own free website on Tripod.com
หัวข้อเรื่อง ธนาคารน้ำ (ฝ99)
ช่วงระยะเวลาที่อบรม 2541
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนผู้ดูแลระบบธนาคารน้ำ
จำนวนผู้เข้าอบรม 500 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถที่จะ
- มีความรู้ เข้าใจในระบบของการก่อสร้างธนาคารน้ำ
- มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการธนาคารน้ำ
เนื้อหาหลักสูตร - ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาดในชนบท
- ความรู้เรื่องระบบการก่อสร้างธนาคารน้ำ
- ความรู้เรื่องการบริหารจัดการธนาคารน้ำ
- ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธนาคารน้ำ และสามารถดูแลระบบธนาคารน้ำ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการได้
แหล่งงบประมาณ ( ) หน่วยงานผู้จัดจ่าย
(/) ต้นสังกัดโดยโอนงบประมาณไปไห้
งบประมาณดำเนินการ เงินงบประมาณ จำนวน 750,000 บาท
ค่าลงทะเบียน ไม่มี
ผู้ประสานงาน นางเทวารักษา เครือคล้าย
นางสาวกนิษฐา ไทยอุดม