Make your own free website on Tripod.com
หัวข้อเรื่อง อบรมผู้ดูแลและผู้บริหารกิจการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเดิม
ช่วงระยะเวลาที่อบรม 2541
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน และผู้บริหารกิจการ
จำนวนผู้เข้าอบรม 348 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถที่จะ
- รู้และเข้าใจระบบการทำงานของระบบประปา
- สามารถบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างเป็นระบบ
เนื้อหาหลักสูตร - การควบคุมระบบผลิตน้ำประปา
- การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- การประสานงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านเป็นอย่างดี
แหล่งงบประมาณ ( ) หน่วยงานผู้จัดจ่าย
(/) ต้นสังกัดโดยโอนงบประมาณไปไห้
งบประมาณดำเนินการ เงินงบประมาณ จำนวน 974,400 บาท
ค่าลงทะเบียน ไม่มี
ผู้ประสานงาน นางเทวารักษา เครือคล้าย
นายปรีชัย สุขแสงชู