Make your own free website on Tripod.com

การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเดิม ปีงบประมาณ 2541

1. ความสำคัญของโครงการ จะพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

เป็นระบบประปาหมู่บ้านเดิม ที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณกรมอนามัย
- เปิดดำเนินการมาแล้ว มากกว่า 5 ปี
- เปิดดำเนินการมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี
- ก่อสร้างในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปี 2541) ที่มีการออกแบบไม่เต็มระบบและสามารถจัดทำโครงการปรับปรุงโดยไม่เป็นปัญหาภายหลัง
เป็นระบบประปาหมู่บ้านเดิม ที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆ
- เปิดดำเนินการมาแล้ว มากกว่า 5 ปี
- เปิดดำเนินการมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี
- ไม่พิจารณา ถ้าก่อสร้างในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปี 2541)

2. เป้าหมายที่จัดสรรให้แต่ละศูนย์ฯ แห่งละ 350,000 บาท

ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต จำนวน (แห่ง) งบประมาณ (บาท)
1 นนทบุรี 15 5,250,000
2 สระบุรี 15 5,250,000
3 ชลบุรี 15 5,250,000
4 ราชบุรี 20 7,000,000
5 นครราชสีมา 15 5,250,000
6 ขอนแก่น 15 5,250,000
7 อุบลราชธานี 15 5,250,000
8 นครสวรรค์ 15 5,250,000
9 พิษณุโลก 10 3,500,000
10 ลำปาง 15 5,250,000
11 สุราษฎร์ธานี 10 3,500,000
12 สงขลา 10 3,500,000

(ขอบเขตของการจัดทำโครงการ ให้ยึดถือ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรเป็นหลัก)