Make your own free website on Tripod.com

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2542

ภาค เกณฑ์จัดสรร กรอบงบประมาณตามเกณฑ์ 80% การจัดสรรจริง %งบประมาณที่จัดสรร
เหนือ 19 357,135,884 525,979,000 27.9282862
ตะวันออกเฉียงเหนือ 31 581,548,655 631,088,000 33.5093346
กลาง 18 341,518,959 458,514,500 24.3460750
ใต้ 12 226,452,502 267,738,500 14.2163042
รวม 80 1,506,656,000 1,883,320,000 100