Make your own free website on Tripod.com

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2542 ภาคกลาง

จังหวัด เกณฑ์จัดสรร กรอบงบประมาณตามเกณฑ์ 80% การจัดสรรจริง %งบประมาณที่จัดสรร
นนทบุรี 0.64 12,026,228 4,600,000 0.2442495
ปทุมธานี 0.49 9,298,609 16,680,000 0.8856700
สมุทรปราการ 1.06 20,056,880 0 0.0000000
อยุธยา 0.80 15,116,294 56,224,500 2.9853928
อ่างทอง 0.40 7,625,849 13,804,500 0.7329875
สระบุรี 0.86 16,165,407 19,465,400 1.0335684
ชัยนาท 0.53 9,960,961 14,545,400 0.7723276
นครนายก 0.44 8,314,903 19,041,800 1.0110762
ลพบุรี 1.04 19,579,627 18,745,400 0.9953380
สิงห์บุรี 0.35 6,648,647 0 0.0000000
สุพรรณบุรี 0.99 18,584,957 30,609,000 1.6252681
ชลบุรี 1.15 21,616,367 19,824,500 1.0526358
จันทบุรี 0.66 12,362,913 19,343,600 1.0271011
ฉะเชิงเทรา 0.80 15,120,683 17,403,600 0.9240915
ตราด 0.39 7,354,937 16,962,700 0.9006807
ระยอง 0.59 11,060,946 17,403,600 0.9240915
ปราจีนบุรี 0.76 14,401,298 15,064,500 0.7998906
สระแก้ว 0.92 17,378,566 19,924,500 1.0579455
ราชบุรี 0.94 17,778,720 29,546,300 1.5688412
กาญจนบุรี 0.95 17,946,193 30,127,200 1.5996857
นครปฐม 0.77 14,561,398 7,965,400 0.4229446
เพชรบุรี 0.62 11,603,787 27,967,200 1.4849946
ประจวบคีรีขันธ์ 0.62 11,648,308 13,785,400 0.7319733
สมุทรสงคราม 0.29 5,492,330 4,600,000 0.2442495
สมุทรสาคร 0.40 7,479,768 7,840,000 0.4162861
อุทัยธานี 0.65 12,334,382 17,040,000 0.9047852
รวม 18 341,518,959 458,514,500 24.3460750