Make your own free website on Tripod.com

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2542 ภาคใต้

จังหวัด เกณฑ์จัดสรร กรอบงบประมาณตามเกณฑ์ 80% การจัดสรรจริง %งบประมาณที่จัดสรร
สุราษฎร์ธานี 1.53 28,888,084 31,266,300 1.6601693
นครศรีธรรมราช 2.55 48,100,219 34,187,200 1.8152624
ชุมพร 0.81 15,326,906 20,424,500 1.0844944
ระนอง 0.25 4,646,989 13,843,600 0.7350636
พังงา 0.35 6,685,110 7,821,800 0.4153198
ภูเก็ต 0.21 4,000,876 8,020,000 0.4258437
กระบี่ 0.65 12,320,044 19,343,600 1.0271011
สงขลา 1.33 25,048,055 29,664,500 1.5751173
ตรัง 1.02 19,192,688 23,344,500 1.2395397
พัทลุง 0.99 18,661,396 41,564,500 2.2069802
สตูล 0.38 7,218,301 7,884,500 0.4186490
ปัตตานี 0.74 13,854,963 8,204,500 0.4356403
ยะลา 0.52 9,745,188 11,084,500 0.5885617
นราธิวาส 0.68 12,763,683 11,084,500 0.5885617
รวม 12 226,452,502 267,738,500 14.2163042
รวมทั้งสิ้น 80 1,506,656,000 1,883,320,000 100.00