Make your own free website on Tripod.com

ชื่อ : นางเบญจรี ฐิตวัฒนกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
590-4367

นางสาวสุวณี คัมมกสิกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
นางสาวจิตติมา เวชวิรุฬห์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
นางชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
นางรัตนา วงษ์หิรัญชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
นายสมศักดิ์ เกิดสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นายสมบัติ รอดทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นายศรายุธ อามาตย์เสนา หัวหน้าช่างเจาะ
นายพนม เครือวัลย์ พนักงานขับรถยนต์
นายสมบูรณ์ จุลกระเศียร ช่างปูน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านน้ำอุปโภค บริโภค แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ด้านประชากร เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสถานการณ์ด้าน การจัดหาและพัฒนาน้ำสะอาด ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อสถานภาพทาง ด้านสาธารณสุข เพื่อกำหนดนโยบาย ด้านการจัดหาและพัฒนาน้ำสะอาด ประสานการจัดทำแผนงาน จัดหาและพัฒนาน้ำสะอาดระดับชาติ จัดทำแผนจัดหาและพัฒนาน้ำสะอาด ในแผนพัฒนาการสาธารณสุข จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ของปัญหา และงบประมาณประจำปี
  2. ศึกษา วิจัย และประเมินผลโครงการ เพื่อพัฒนากลยุทธ ในการวางแผนด้านการจัดหา และพัฒนาน้ำสะอาด
  3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล และตัวชี้วัดด้านการจัดหาและพัฒนาน้ำสะอาด เพื่อการวางแผนและประเมินผล การดำเนินงาน
  4. พัฒนาระบบ การติดตาม และนิเทศงาน ตามแผนงาน/โครงการ ในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนงานจัดหา และพัฒนาน้ำสะอาด
  5. ศึกษาและพัฒนา ระบบฐานข้อมูล การจัดการระบบเครือข่าย และการบริหารข้อมูล ด้านน้ำอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศ ทางด้านการจัดหา และพัฒนาน้ำสะอาด
  6. ประสานงาน กับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาสถานการณ์งานจัดหาน้ำสะอาด ระยะเวลา ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541