Make your own free website on Tripod.com

ชื่อ : นางเทวารักษา เครือคล้าย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ว
590-4366

นางสมทรง เจริญภัณฑูรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาล 7 ว
นางกนิษฐา ท่านเจริญ นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว
นายจักรกฤษ บัวเทศ ช่างเครื่องยนต์
นายไพรัช แก้วจินดา ผู้ช่วยช่างเจาะ
นายสมชาย บุณยะหุตานนท์ พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนและจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดำเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งด้านวิชาการ บริหาร และบริการประชาชน
 2. พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดหาน้ำสะอาด และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ทั้งใน ด้านการฝึกปฏิบัติ การอบรม และการศึกษาต่อ
 3. จัดทำ และพัฒนา หลักสูตรการอบรม
 4. ประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม และเผยแพร่
 5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วิชาการ วิทยาการและเทคโนโลยี แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
 6. จัดทำข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและเผยแพร่
 7. ดำเนินการ ผลิตเอกสารวิชาการ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ของหน่วยงาน
 8. ดำเนินงานศูนย์เอกสาร หรือห้องสมุด โดยวิเคราะห์ วางแผน จัดหา จัดระบบค้นหา และบริการทางห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และ ดำเนินงานทางวิชาการต่าง ๆ
 9. เขียน และจัดทำบทวิเคราะห์ บทความสารคดี ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประชาสัมพันธ์
 10. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ประชาชนในเรื่องสุขศึกษาที่เกี่ยวกับ น้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ ตนเอง ได้อย่างถูกต้อง

 1. โครงการรณรงค์ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  26 มิถุนายน 2540 - มิถุนายน 2541
 2. โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานประปาชนบท เพื่อรองรับ งานจัดหาน้ำสะอาด ในชุมชน
  ตุลาคม 2540
 3. โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีของการจัดหาน้ำสะอาด สำหรับวิศวกร และช่างโยธา
  ธันวาคม 2540
 4. โครงการอบรม เพื่อสร้างวิทยากรด้านการ จัดหาน้ำสะอาด
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2541
 5. โครงการอบรม พัฒนาด้านวิชาการแก่ เจ้าหน้าที่กองประปาชนบท
  ตุลาคม - เมษายน 2541
 6. โครงการพัฒนา บุคลากรของกองประปาชนบท
  เมษายน 2541
 7. โครงการอบรม ผู้ดูแลระบบประปาโรงพยาบาล
  มิถุนายน 2541
 8. โครงการอบรม หลักการ และวิธีการดำเนินงาน วิจัย ขั้นที่ 1
  สิงหาคม 2541
 9. ผลิตสื่อ เอกสาร คู่มือ วิดิโอ
  ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541