Make your own free website on Tripod.com
ระบบประปาหมู่บ้านปี 2540
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 สระบุรี

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบประปา
สระบุรี 350
ชัยนาท 290
นครนายก 103
ลพบุรี 694
สิงห์บุรี 261
สุพรรณบุรี 486