Make your own free website on Tripod.com
ระบบประปาหมู่บ้านปี 2540
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 ชลบุรี

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบประปา
ชลบุรี 148
จันทบุรี 155
ฉะเชิงเทรา 131
ระยอง 98
ตราด 95
ปราจีนบุรี 220
สระแก้ว 221