Make your own free website on Tripod.com
ระบบประปาหมู่บ้านปี 2540
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4 ราชบุรี

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบประปา
ราชบุรี 613
กาญจนบุรี 450
เพชรบุรี 301
นครปฐม 748
ประจวบคีรีขันธ์ 185
สมุทรสาคร 212
สมุทรสงคราม 223